Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Druki do pobrania

Świadczenia wychowawcze (500+)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 2. Oświadczenie o przekazywaniu należnych świadczeń wychowawczych w kasie.

 3. Oświadczenie o przekazywaniu należnych świadczeń wychowawczych na rachunek bankowy.

 4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1Z.

 

Świadczenia rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 4. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 5. Oświadczenie o przekazywaniu należnych świadczeń rodzinnych w kasie.

 6. Oświadczenie o przekazywaniu należnych świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy.

 7. Zaświadczenie: lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

 8. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 9. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 10. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 11. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

 12. Zaświadczenie z zakładu pracy o udzielonym urlopie wychowawczym.

 13. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 14. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

 15. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 16. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 17. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.


 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 2. Zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 3. Oświadczenie o przekazywaniu należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie.

 4. Oświadczenie o przekazywaniu należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy.

 5. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 6. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 7. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 8. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów.

 9. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.

 10. Oświadczenie o nieotrzymywaniu zasądzonych alimentów od komornika sądowego lub bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego.

 

Inne

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie.

 2. Oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą przez wnioskodawcę, drugiego z rodziców, konkubenta, pełnoletniego dziecka – członka rodziny.

 3. Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 4. Oświadczenie.

 

"Dobry start"

 

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start SDS-1

 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start SDS-1Z

ZAŁĄCZNIKI:

								

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1

Utworzono dnia 24.06.2019, 07:22

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1

2. oświadczenie o wypłacie w kasie MOPS dot. świadczeń wychowawczych

Utworzono dnia 06.03.2018, 08:32

3. oświadczenie o zmianie konta dot. świadczeń wychowawczych

Utworzono dnia 06.03.2018, 09:18

4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1Z

Utworzono dnia 24.06.2019, 07:35

4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1Z

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1

Utworzono dnia 24.06.2019, 07:55

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1

6. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1Z

Utworzono dnia 24.06.2019, 07:55

6. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1Z

7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka SR-2

Utworzono dnia 24.06.2019, 07:57

7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka SR-2

8. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4

Utworzono dnia 24.06.2019, 07:58

8. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4

9. oświadczenie o wypłacie w kasie MOPS dot. świadczeń rodzinnych

Utworzono dnia 06.03.2018, 09:54

9. oświadczenie o wypłacie w kasie MOPS dot. świadczeń rodzinnych

10. oświadczenie o zmianie konta dot. świadczeń rodzinnych

Utworzono dnia 06.03.2018, 09:55

11. zaświadczenie lekarskie dot. becikowego

Utworzono dnia 11.12.2019, 12:29

12. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ZSR-05

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:03

12. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ZSR-05

13. Oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych ZSR-06

Utworzono dnia 06.03.2018, 10:41

14. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ZSR-07

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:04

14. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ZSR-07

15. Oświadczenie o terminie i okresie udzielonego urlopu wychowawczego ZSR-08

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:04

15. Oświadczenie o terminie i okresie udzielonego urlopu wychowawczego ZSR-08

16. zaświadczenie dot. udzielonego urlopu wychowawczego

Utworzono dnia 06.03.2018, 10:43

17. Oświadczenie o placówce zapewniającej całodobową opiekę ZSR-10

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:04

17. Oświadczenie o placówce zapewniającej całodobową opiekę ZSR-10

18. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia ZSR-12

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:05

18. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia ZSR-12

19. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR-3

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:05

19. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR-3

20. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego SR-5

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:05

20. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego SR-5

21. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego SR-7

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:06

21. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego SR-7

22. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka - chorego

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:06

22. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka - chorego

23. Zaświadczenie lekarskie dot. świadczenia Za Życiem

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:08

24. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego FA-1

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:07

24. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego FA-1

25. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego FA-1Z

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:07

25. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego FA-1Z

26. oświadczenie o wypłacie w kasie MOPS dot. świadczeń z funduszu alientacyjnego

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:09

27. oświadczenie o zmianie konta dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:11

28. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ZFA-03

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:09

28. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ZFA-03

29. Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej ZFA-04

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:12

30. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ZFA-05

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:12

30. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ZFA-05

31. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji ZFA-06

Utworzono dnia 24.06.2019, 08:13

31. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji ZFA-06

32. Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentów ZFA-oswiadczenie

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:17

33. oświadczenie o niepobieraniu alimentów

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:17

34. zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:17

35. oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:18

36. oświadczenie o uldze

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:18

37. oświadczenie

Utworzono dnia 06.03.2018, 13:18

38. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start SDS-1

Utworzono dnia 26.06.2018, 14:41

39. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start SDS-1Z

Utworzono dnia 26.06.2018, 14:43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar