Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

O Ośrodku

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

W AUGUSTOWIE

UL. 3 MAJA 60

E-MAIL : mops@urzad.augustów.pl

NIP 846-10-15-340

BIP  http://bip.mops.augustow.eu/ 

  

Dni i godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

 

od godz. 700 do 1500

 

,,Nasza Ostoja” : 900-1700

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie czynny jest: 
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
- czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   został powołany uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 października 1990 r. Realizuje na terenie Gminy- Miasta Augustów zadania statutowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, innych aktów prawa. 

Przedmiotem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek prowadzi na terenie miasta Augustowa sprawy pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Działania realizowane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie :

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

 • prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

 • analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

 • inicjowanie i realizowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych;

 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy oraz pobudzanie aktywności społeczności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

 • organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • prowadzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy ,,Nasza Ostoja”;

 • prowadzenie stołówki dla osób bezdomnych i innych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;

 • wytaczanie na rzecz potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne;

 • kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Ośrodek wykonuje też inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ośrodku również:

 • realizowane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, od 1 kwietnia 2016r. program 500+;

 • realizowane są zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • działa Zespół Interdyscyplinarny realizujący zadania wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy;

 • realizowane są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • wydawane są Karty Dużej Rodziny;

 • przyznawany i wypłacany jest dodatek mieszkaniowy i energetyczny;

 • istnieje też możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;

 • funkcjonuje punkt pomocy niepieniężnej, rzeczowej ( zbiórka odzieży i możliwość wywieszenia ogłoszenia) ;

 • działa Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie;

 • funkcjonują grupy wsparcia;

 • funkcjonuje punkt porad prawnych i psychologicznych;

 • organizowane są prace społecznie użyteczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie to również placówka wsparcia dziennego Świetlica "Nasza Ostoja" MOPS w Augustowie ul. Nowomiejska 41, tel. 0-87 643 04 64, adres e-mail:mops.naszaostoja@urzad.augustow.pl
Więcej na temat ,,Naszej Ostoi” w zakładce: Świetlica ,,Nasza Ostoja” .

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar