Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zmianami).

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. W 2022 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim kryterium dochodowe w kwocie 776,00 zł., natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 600,00 zł.

Osoba lub rodzina (zamieszkująca w Augustowie) ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rejony pracy pracowników socjalnych (spisy ulic) udostępnione są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie na ul. 3 Maja 60.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar