Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Od dnia 01 sierpnia 2010r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 29 lipca 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) na mocy których na terenie Miasta Augustowa od dnia 4 maja 2011r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny działa na rzecz osób, które doświadczają przemocy oraz ich rodzin, rozpatruje procedurę „Niebieskiej Karty”. Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze.

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza "Niebieska Karta-A" przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby. W sytuacji, kiedy osoba, wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie zostanie przewieziona do podmiotu leczniczego, formularz A wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia. Formularz "Niebieska Karta "B" otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka " rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc. Formularza B nie przekazuje się osobie podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie. Zarówno dziecko, jak i osoba dorosła mają prawo wiedzieć, jakie działania będą podjęte w ich sprawie, gdzie mogą się zwrócić się o pomoc, jak dalej procedura ta będzie wyglądać. Zasadnym jest więc, aby takie informacje osobom pokrzywdzonym przekazać (przypadku dzieci w sposób dostosowany do wieku z pominięciem wręczenia formularza B).

 

Pojęcie przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie - to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).

 

Przemoc w rodzinie, w szczególności, naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym.

 

Przemoc w rodzinie jest:

zjawiskiem wynikającym z działania człowieka (działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym),

intencjonalna (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu),

poza tym:

wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli,

narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny,

powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz cierpienie i krzywdy moralne
u osób, których dotyka.

 

Rodzaje przemocy w rodzinie i formy zachowań agresywnych

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu różnych instrumentów. Obecnie najczęściej spotykane formy przemocy to:

 

- przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień,

 

- przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych,

 

- przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy,

 

- przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy,

 

- zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

Skutki przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.

 

Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe

 

U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy fizyczne
i emocjonalne. Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy należą: obrażenia ciała, częstość chorób somatycznych związanych ze stresem (bóle głowy, żołądka, inne dolegliwości) przygnębienie, smutek, obojętność, popadanie w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji, zmienność nastrojów, decyzji, niepewność, stany lękowe, w tym lęk przed bliskością, nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne, kłopoty z koncentracją, zaprzeczanie, obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy. Ofiary często zachowują się niezrozumiale, niejednokrotnie zmieniają zdanie i bronią sprawcy. Zachowania te są w psychologii tłumaczone najczęściej występowaniem wyuczonej bezradności, zjawiska „prania mózgu” czy stresu pourazowego. Wycofanie się z aktywnych działań służących zmianie sytuacji i wyjściu z przemocy może wynikać z przekonania o bezskuteczności działań, popartego wcześniejszymi doświadczeniami. Bierność i rezygnacja są również często wynikiem manipulacji, jakim ofiara była poddawana ze strony sprawcy, która ma utrwalić w niej niską samoocenę i wzbudzić poczucie winy.

 

Konsekwencje doświadczania przemocy przez dzieci

 

Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. Często są one bezpośrednimi ofiarami lub/i świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tych podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu schorzeń psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują wysoki poziom depresji, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, nadpobudliwość, agresję, obniżenie samooceny i poczucie bezwartościowości. Maltretowanie psychiczne niekorzystnie wpływa na rozwój dzieci.

Może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia bezpieczeństwa, niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (deficyty w zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności) problemów afektywno-behawioralnych (agresja, samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy, wrogość i gniew, pesymizm i negatywizm). Skutki przemocy pojawiające się podczas trwania zachowań przemocowych są zaledwie początkiem destrukcyjnego wpływu przemocy domowej. Konsekwencje przemocy ujawniają się często również po długim czasie, kiedy dziecko dorasta, lub w jego dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, wysoki poziom agresji, nadużywanie alkoholu, branie narkotyków to tylko niektóre ze sposobów ucieczki od problemu przemocy w rodzinie. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie ma wpływ na całe dorosłe życie.

Ofiary przemocy, zwłaszcza seksualnej, mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem satysfakcjonujących relacji z innymi osobami. Ponadto, zachowania przemocowe są dziedziczone i powielane. Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą się agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają bicie, maltretowanie i wykorzystywanie jako elementy wpisane w rolę kobiety. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się krzywdzącymi rodzicami.

 

Społeczne konsekwencje przemocy w rodzinie

 

Przemoc zagraża życiu, niesie ze sobą cierpienie fizyczne, rany, siniaki, ale przede wszystkim powoduje niewyobrażalnie wielkie szkody psychiczne u ofiar, które najczęściej przez lata doświadczają znęcania się, wykorzystywania lub zaniedbania. Przemoc domowa to także poważny problem społeczny. Destrukcyjna siła przemocy niszczy cały system rodzinny, rozsadza go od środka, odbiera poczucie bezpieczeństwa i możliwość prawidłowego rozwoju najmłodszym. Niesie ze sobą także ryzyko dziedziczenia przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu. Niezwalczana przemoc przybiera na sile, utrwala się i intensyfikuje niosąc negatywne konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin, ale i dla całego społeczeństwa.

Niezbędne jest zatem podejmowanie planowych działań, których celem jest zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie, działań wpisanych w tworzenie i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy, którego zasadniczymi elementami są specjalistyczne instytucje i profesjonaliści niosący pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.

 

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich lub Ty sam doświadczasz przemocy w rodzinie zgłoś to! Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka!

AKTUALNOŚCI:

Przeciwni przemocy

Utworzono dnia 22.10.2021

Gmina Miasto Augustów realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Przeciwni przemocy" współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu  "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2021. Koszt całkowity zadania - 12.000 zł., dotacja 10.000 zł., wkład własny 2.800 zł.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 31.05.2021

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pismo w załączeniu.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 – 28 lutego 2021 r.

Utworzono dnia 22.02.2021

    Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 – 28 lutego 2021 r. Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą się odbywały w dniach  22 – 28 lutego 2021 r. Obchody mają zwrócić uwagę...

czytaj dalej na temat: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 – 28 lutego 2021 r.

Raport z konsultacji społecznych

Utworzono dnia 04.01.2019

Raport z konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 1235 z dnia 14 grudnia 2018r. przeprowadził konsultacje społeczne mające na celu zebranie od mieszkańców Augustowa wniosków, uwag i opinii w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustów na lata 2019 – 2021.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało umieszczone Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie do dnia zakończenia konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w przedmiocie konsultacji za pomocą Formularza, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w dniach od 14 grudnia 2018r. do 28 grudnia 2018r.:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Mieszkańca,

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 w pokoju nr 3,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPPPwR",

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 14 grudnia do 28 grudnia 2018r.

Podczas konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Utworzono dnia 14.12.2018

Szanowni Państwo,

zapraszam do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustów na lata 2019 – 2021. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie na terenie Miasta Augustów rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie.

Przekazujemy dokument sporządzony w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców Augustowa na podstawie dostępnych źródeł.

W imieniu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Augstów zawracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i przedstawienie sugestii, które będą wskazówkami do dalszych działań samorządu.

Konsultacje trwają od 14 grudnia do 28 grudnia 2018r. Zapraszamy do aktywnego udziału poprzez:

  • składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w przedmiocie konsultacji za pomocą Formularza:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Mieszkańca,

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 w pokoju nr 3,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPPPwR",

 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminy Miasta Augustów

 

Teresa Dobko

ZAŁĄCZNIKI:

								

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC !!!

Utworzono dnia 23.11.2021, 09:19

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar