Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Świadczenia wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019r. – nowe zasady dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego (500+)

 

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r. przysługiwać będzie bez kryterium dochodowego zarówno na pierwsze,  jak  i  jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, a chcą wnioskować także na pierwsze dziecko, mogą składać od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie wychowawcze.


 

Ważne!  Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.


 

Ważne!  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po dniu 30 września, świadczenie wychowawcze będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.


 

Ważne! Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. Dopiero w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021 r.  do 31 maja 2022 r. - od lutego 2021 r. będzie można złożyć kolejny wniosek.


 

Ważne!  Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r.,  a tradycyjną (papierową) – od 1 sierpnia 2019 r.

E-wniosek można złożyć za pomocą: portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.


 


 

Ważne terminy!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

- od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

- od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

- od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

- od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.


 

Ważne! Brak wymogu ustalenia alimentów

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.


 

Ważne! 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego prawo to ustala się od miesiąca urodzenia się dziecka. W przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski składa się w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

16-300 Augustów

ul. Wojska Polskiego 1

 

Interesanci przyjmowani są:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7.00 – 15.00

czwartek w godz. 7.00 – 17.00

Jednocześnie informujemy, że więcej informacji dotyczących w/w świadczeń można uzyskać na stronie mrpips.gov.pl

 

 

Świadczenia wychowawcze

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465)

 

Miejsce i termin składania wniosków

 

Wnioski składa się w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

16-300 Augustów

ul. Wojska Polskiego 1

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie czynny jest w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek. Ponadto formularze wniosków oraz niezbędnych załączników dostępne są na stronie internetowej: http://www.mopsaugustow.naszops.pl/.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+”, w której znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie osobiście lub drogą elektroniczną. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje, jak złożyć e-wniosek, dostępne są na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500 plus”:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, tj. do dnia 30 września roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (art. 21 ust. 3, ust. 5, ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

 

Podstawą do przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. są dochody za rok 2016 r. z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1. matce, ojcu,, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka,

2. obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Polski przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

3. cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Polski przez okres zasiłkowy, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

 • przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich w celu podjęcia studiów oraz pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

 

Świadczenie wychowawcze jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Kryterium dochodowe dotyczy jedynie rodziców, bądź opiekunów, którzy będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (1.200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

 

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) dotyczące każdego członka rodziny;

 

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłacanego podatku,

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;

 2. ojciec dziecka jest nieznany;

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
  i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

 

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
  do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

 2. od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
  do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

 

 

Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych obowiązany jest do samodzielnego uzyskania drogą elektroniczną następujących dokumentów:

 

1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

 

2) informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;

 

3) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

 

4) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:

a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub wojewody informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub wojewody, organ właściwy lub wojewoda wzywają osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia tych informacji.

 

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, w szczególności wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tych świadczeń, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

 

 

Wypłacane świadczenie nie będzie miało wpływu na pobierane przez rodzinę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, w tym dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar