Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze (500+) kolejny wniosek w 2021r.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) po dniu 30 czerwca 2019r. – w 2020r. nie muszą składać kolejnego wniosku. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021r.

 

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021r., a zakończy się 31 maja 2022r. Wnioski będzie można wówczas składać w terminie:

 • od 1 lutego 2021r. – w formie elektronicznej

 • od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej i elektronicznej

W 2020r. można jednak składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) w przypadku urodzenia się dziecka. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka – prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca urodzenia dziecka. W przypadku przekroczenia tego terminu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Zasada ta jest stosowana w przypadku dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019r. i ma zastosowanie także w przypadku objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)

 • opiekunowi faktycznemu dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)

 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

W przypadku, jeśli wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy przebywania w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

 

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj.:

 • zmianę miejsca zamieszkania

 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje

 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej

 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski

 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

 3. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

Wnioski składa się w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

16-300 Augustów

ul. Wojska Polskiego 1

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek. Ponadto formularze wniosków oraz niezbędnych załączników dostępne są na stronie internetowej: http://www.mopsaugustow.naszops.pl/.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata uzależniona jest od terminu złożenia wniosku:

 

Rodzaj świadczenia

Termin złożenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku

Świadczenie wychowawcze

(500+)

 

(obecny okres kończy się

31 maja 2021 r.)

od 1 lutego 2021 r. – wyłącznie elektronicznie

 

od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej lub

elektronicznie

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

 

od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

(świadczenia przyznane będą od miesiąca złożenia wniosku)

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

(świadczenia przyznane będą od miesiąca złożenia wniosku)

do 31 października 2021 r.

E-wniosek można złożyć za pomocą: portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar