Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron jej członków. Główne cele asystentury to podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Cechy asystentury:

 • sposób i czas pracy dostosowany do potrzeb osoby,

 • mała liczba odbiorców,

 • wspólne ustalanie kierunku pracy, priorytetowo traktowane są cele klienta,

 • ukierunkowanie na wspomaganie rozwoju drugiej osoby,

 • umożliwienie drugiemu człowiekowi nabrania szacunku do samego siebie i znalezienia sposobu na swą życiową niezależność, odzyskania kontroli nad własnym życiem,

 • wsparcie w różnym zakresie: emocjonalnym, instrumentalnym, informacyjnym,

 • oddziaływanie na kilku płaszczyznach (podstawowe potrzeby, działania skoncentrowane na opiece i wychowaniu dzieci, zatrudnieniu, poszukiwanie rozwiązań trudności natury psychologicznej, odbudowa więzi rodzinnej, spędzanie wolnego czasu itd.), lub inaczej w kilku sferach (socjalno – bytowej, psychologicznej, zawodowej, społecznej, zdrowotnej),

 • dostosowanie pomocy do grup odbiorców i ich realnych potrzeb oraz celów, które chcą osiągnąć,

 • praca w oparciu o więź, budowanie relacji z osobą wspieraną,

 • danie osobie wspieranej oparcia psychicznego, osobowego,

 • usystematyzowanie działania (ocena, tworzenie celów, planowanie, realizacja planu, ewaluacja),

 • praca „z” osobą - współudział osoby wspieranej we wszystkich etapach metodycznego działania,

 • praca małymi etapami, ciągłe rozwijanie i modyfikowanie pracy, elastyczne reagowanie na potrzeby i kryzysy osób wspieranych,

 • dobrowolność zarówno ze strony klienta jak i asystenta,

 • towarzyszenie odbiorcy wsparcia w konkretnych różnych działaniach pozwalających jej wyjść z trudnej sytuacji życiowej oraz w działaniach dnia codziennego,

 • duża częstotliwość spotkań i dostosowanie ich długości do wykonania danego wspólnego działania,

 • kompleksowość rozumiana jako złączenie wsparcia płynącego do klientów od różnych profesjonalistów i instytucji,

 • postawa towarzysząca i partnerska,

 • zapewnienie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa,

 • przywrócenie wiary we własne możliwości,

 • niwelowanie stresu i aktywizowanie u osoby wspieranej indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem,

 • dawanie nadziei, że pozytywne zmiany są możliwe,

 • udzielanie informacji zwrotnych,

 • praca w środowisku przebywania klienta. 

 

Asystent rodziny jest osobą, która przez pewien okres towarzyszy rodzinie, aby w przyszłości mogła ona samodzielnie pokonywać trudności związane z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz realizować zadania na jej rzecz. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom przy wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu niezbędnych do tego, aby środowisko rodzinne zapewniało bezpieczeństwo oraz sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci. Celem pracy asystenta z rodziną jest osiągnięcie jej podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, który pozwoli na wychowywanie w niej dzieci, co w konsekwencji będzie niedopuszczeniem do oddzielenia dzieci od rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty;

 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (w rodzinnych formach pieczy); analogicznie – w przypadku umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – asystent we współpracy z członkami rodziny i wychowawcą dziecka opracowuje plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców (np. warsztaty umiejętności wychowawczych lub psychospołecznych);

 • udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodzin;

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny;

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar